โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท   ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” เป็นโรงเรียนมัธยมระดับอำเภอ แห่งแรกของจังหวัดตราด กระทรวงศึกษาธิการ
   ประกาศตั้งเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ.2516 เริ่มแรกเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนตราษตระการคุณ โดยใช้โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง
เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน จากนั้นจึงรับโอนนักเรียนของโรงเรียนตราษตระการคุณ สาขาเขาสมิง มาเปิดทำการสอนเป็น
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

   พื้นที่ของโรงเรียนมีทั้งหมด 26 ไร่ 1 งาน ได้มาโดยประชาชนร่วมกันบริจาค เงินและเลือกพื้นที่เหมาะสม จัดซื้อและยกให้
เป็นกรรมสิทธิ์ของทางราชการ เมื่อ พ.ศ. 2514 มูลค่าที่ดินขณะนั้น 59,000 บาท ยอดเงินจำนวนนี้บริจาคโดย
คุณย่าจงจินต์ รุจิรวงศ์ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ส่วนที่เหลือประชาชนชนร่วมกัน บริจาคเพิ่มเติม และในปี พ.ศ.2540
นายหิรัญ ขวัญศิริมงคล ข้าราชการบำนาญผู้อาวุโส ในชุมชนซึ่งเห็นความสำคัญของการศึกษาได้บริจาคที่ดิน
เพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนอีก 7 ไร่ ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 3 ถนนเขาสมิง-บ่อไร่ ตรงข้ามสถานีวิทยุ อสมท.ตราด

   เมื่อกรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณปี 2516  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จนแล้วเสร็จ โรงเรียนจึงเปิดทำการสอนในสถานที่
ปัจจุบันตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ.2518 และในปีพ.ศ.2525 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทั่วไป

  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งห้าวา ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ 0 3959 9505 โทรสาร 0 3953 7319

e-mail: khaosaming@gmail.com website: http://www.ksw.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 17

   เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6จำนวน 36 ห้องเรียน โดยจัดห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 19 ห้อง
ช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 17 ห้อง ดังนี้ ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6 = 6 : 6 : 7 : 7 : 5 : 5

มีเขตพื้นที่บริการ 8 ตำบล (66 หมู่บ้าน) ได้แก่ เขาสมิง แสนตุ้ง ทุ่งนนทรี วังตะเคียน เทพนิมิต ท่าโสม ประณีต สะตอ