โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท   ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน ฝึกคนให้มีวินัย ใฝ่พัฒนา เลิศวิชาการ
คติพจน์ของโรงเรียน อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา “บัณฑิตฝึกตนเอง”
สีประจำโรงเรียน ชมพู-เทา
อักษรย่อ ข.ส.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน พิกุล
อัตลักษณ์ของโรงเรียน มีวินัย ใฝ่ทำดี
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ส่งเสริมความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล