การประเมิมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
O3 อำนาจหน้าที่ (อ่าน 779) 03 ก.ย. 63
O2 ข้อมูลผู้บริหาร (อ่าน 741) 24 ส.ค. 63
O1 โครงสร้าง (อ่าน 934) 19 ส.ค. 63
O4 แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาสถานศึกษา (อ่าน 977) 19 ส.ค. 63
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่าน 580) 17 ส.ค. 63
O8 Q&A (อ่าน 676) 17 ส.ค. 63
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (อ่าน 675) 17 ส.ค. 63
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (อ่าน 617) 17 ส.ค. 63
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (อ่าน 376) 17 ส.ค. 63
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (อ่าน 358) 17 ส.ค. 63
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (อ่าน 212) 17 ส.ค. 63
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน ( ต.ค. 62 – มี.ค. 63) (อ่าน 241) 17 ส.ค. 63
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (อ่าน 238) 17 ส.ค. 63
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เป็นการดำเนินงานปี 63 (อ่าน 335) 17 ส.ค. 63
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (อ่าน 447) 17 ส.ค. 63
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (อ่าน 381) 17 ส.ค. 63
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (อ่าน 255) 17 ส.ค. 63
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ่าน 275) 17 ส.ค. 63
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (อ่าน 455) 17 ส.ค. 63
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ่าน 430) 17 ส.ค. 63
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ่าน 237) 17 ส.ค. 63
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (อ่าน 236) 17 ส.ค. 63
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อ่าน 234) 17 ส.ค. 63
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (อ่าน 235) 17 ส.ค. 63
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (อ่าน 323) 17 ส.ค. 63
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (อ่าน 248) 17 ส.ค. 63
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (อ่าน 262) 17 ส.ค. 63
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (อ่าน 238) 17 ส.ค. 63
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (อ่าน 251) 17 ส.ค. 63
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ่าน 247) 17 ส.ค. 63
O9 Social Network (อ่าน 439) 17 ส.ค. 63
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (อ่าน 258) 17 ส.ค. 63
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ่าน 251) 17 ส.ค. 63
O17 E-Service (อ่าน 236) 17 ส.ค. 63
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (อ่าน 278) 17 ส.ค. 63
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (อ่าน 241) 17 ส.ค. 63
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (อ่าน 814) 17 ส.ค. 63
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ่าน 506) 17 ส.ค. 63
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ่าน 301) 17 ส.ค. 63
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน (อ่าน 314) 17 ส.ค. 63