ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ต.ค. 63 ถึง 22 ต.ค. 63 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) ยื่นใบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบที่ห้องวิชาการ
19 ต.ค. 63 ถึง 29 ต.ค. 63 นักเรียนที่มีแนวโน้มติด 0,ร ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน
19 ต.ค. 63 ถึง 29 ต.ค. 63 นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน มส.
15 ต.ค. 63 ถึง 16 ต.ค. 63 ครูที่ปรึกษาแจ้งรายชิ้อนักเรียนที่มีแนวโน้มติด 0,ร ให้ันักเรียนในที่ปรึกษาทราบ
15 ต.ค. 63 ถึง 16 ต.ค. 63 ฝ่ายวิชาการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) ที่บอร์ดห้องวิชาการ
31 ส.ค. 63 ถึง 04 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
02 เม.ย. 61 รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
30 มี.ค. 61 พิธีรับประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบสอบ O-NET ม.3
24 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 ทัศนศึกษาช่วงที่ 2
04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6
03 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6
01 มี.ค. 61 วันมาฆบูชา
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 GAT-PAT ม.6
21 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบปลายภาค ม.6
19 ก.พ. 61 อำลาสถาบันพี่ ม.6
09 ก.พ. 61 วันผู้ปกครอง
04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
26 ม.ค. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือ