กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรรณพิศ ทวาเรศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจเร ครองธรรม

นายกฤษณะ ถึกไทย

นายเฉลิมศักดิ์ ดอนมอญ