กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณะ ถึกไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจเร ครองธรรม

นายเฉลิมศักดิ์ ดอนมอญ
ครู คศ.1