ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิพย์ ติงสรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2516 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ เจริญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี คุรุกิจโกศล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ศิลาอาศน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายพิริยะ เอกปิยะกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น จั่นสังข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาวดี อายุเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย คำรพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน