โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท   ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมเกียรติ กิตติสรภาคย์

นายสุริยา รอดสบาย

นางสาวศุภวดี มนต์เนรมิตร

นางสุภาภรณ์ ทวีผล

นางอภิญญา เจริญกิจ

นางสาวพัชรี สมุทรประภูติ