กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภาภรณ์ ทวีผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุริยา รอดสบาย
ครู คศ.2

นางสาวศุภวดี มนต์เนรมิตร
ครู คศ.2

นางอภิญญา เจริญกิจ
ครู คศ.2

นางสาวพัชรี สมุทรประภูติ
ครู คศ.2

นางสาวศศิภา ปานศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ ประสิทธินาวา
ครูอัตราจ้าง