กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาภรณ์ ทวีผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุริยา รอดสบาย

นางสาวศุภวดี มนต์เนรมิตร

นางอภิญญา เจริญกิจ

นางสาวพัชรี สมุทรประภูติ

นางสาวรุ่งรัตน์ สมอคำ
ครู คศ.1

นายธนรัตน์ ลำพันธ์
ครูผู้ช่วย