กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมเกียรติ กิตติสรภาคย์

นายสุริยา รอดสบาย

นางสาวศุภวดี มนต์เนรมิตร

นางสุภาภรณ์ ทวีผล

นางอภิญญา เจริญกิจ

นางสาวพัชรี สมุทรประภูติ

นางสาวพัชรี สมุทรประภูติ