กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภาลัย ทองอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจณี จำนงค์พล
ครู คศ.3

นางวารุณี จุลเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญพรรณ ประสานวงษ์
ครู คศ.2

นายระพี ทองอินทร์
ครู คศ.2

นายประยุทธ เกตุบรรเทิง
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งนภา ครองธรรม
ครู คศ.2

นางสาวทิลารัตน์ หนูปก
ครู คศ.2

นายบุญค้ำ จุลเจือ
ครู คศ.2

นางสาวปาริชาต สุทธิวารี
ครู คศ.2

นายภาณุพันธุ์ จันทร์ส่องศรี
ครู คศ.1

นายนเรศ ลาภอนันต์
พนักงานราชการ

นายยศอนันต์ ศรีโกเมนทร์
ครูอัตราจ้าง