กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภาลัย ทองอินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเพ็ญพรรณ ประสานวงษ์

นายระพี ทองอินทร์

นางกาญจณี จำนงค์พล

นางวารุณี จุลเจริญ

นางสาวรุ่งนภา ครองธรรม

นายประยุทธ เกตุบรรเทิง

นายนเรศ ลาภอนันต์

นางสาวทิลารัตน์ หนูปก