โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท   ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนภาลัย ทองอินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเพ็ญพรรณ ประสานวงษ์

นายระพี ทองอินทร์

นางกาญจณี จำนงค์พล

นางวารุณี จุลเจริญ

นางสาวรุ่งนภา ครองธรรม

นายประยุทธ เกตุบรรเทิง

นางสาวปราณี เข็มทอง

นายนเรศ ลาภอนันต์