ประกาศโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษา63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.77 KB
การประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
เล่มสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการปีการศึกษา2562
เล่มสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการปีการศึกษา2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 675.22 KB
เล่มสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการปีการศึกษา2562
เล่มสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการปีการศึกษา2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 615.17 KB