ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” เป็นโรงเรียนมัธยมระดับอำเภอ แห่งแรกของจังหวัดตราด กระทรวงศึกษาธิการ
   ประกาศตั้งเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ.2516 เริ่มแรกเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนตราษตระการคุณ โดยใช้โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง
เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน จากนั้นจึงรับโอนนักเรียนของโรงเรียนตราษตระการคุณ สาขาเขาสมิง มาเปิดทำการสอนเป็น
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2516

   พื้นที่ของโรงเรียนมีทั้งหมด 26 ไร่ 1 งาน ได้มาโดยประชาชนร่วมกันบริจาค เงินและเลือกพื้นที่เหมาะสม จัดซื้อและยกให้
เป็นกรรมสิทธิ์ของทางราชการ เมื่อ พ.ศ. 2514 มูลค่าที่ดินขณะนั้น 59,000 บาท ยอดเงินจำนวนนี้บริจาคโดย
คุณย่าจงจินต์ รุจิรวงศ์ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ส่วนที่เหลือประชาชนชนร่วมกัน บริจาคเพิ่มเติม และในปี พ.ศ.2540
นายหิรัญ ขวัญศิริมงคล ข้าราชการบำนาญผู้อาวุโส ในชุมชนซึ่งเห็นความสำคัญของการศึกษาได้บริจาคที่ดิน
เพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนอีก 7 ไร่ ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 3 ถนนเขาสมิง-บ่อไร่ ตรงข้ามสถานีวิทยุ อสมท.ตราด

   เมื่อกรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณปี 2516  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จนแล้วเสร็จ โรงเรียนจึงเปิดทำการสอนในสถานที่
ปัจจุบันตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ.2518 และในปีพ.ศ.2525 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทั่วไป

  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งห้าวา ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ 0 3959 9505 โทรสาร 0 3953 7319

e-mail: ksw@ksw.ac.th website: http://www.ksw.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 17

   เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6จำนวน 36 ห้องเรียน โดยจัดห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 19 ห้อง
ช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 17 ห้อง ดังนี้ ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6 = 6 : 6 : 7 : 7 : 5 : 5

มีเขตพื้นที่บริการ 8 ตำบล (66 หมู่บ้าน) ได้แก่ เขาสมิง แสนตุ้ง ทุ่งนนทรี วังตะเคียน เทพนิมิต ท่าโสม ประณีต สะตอ