นักการภารโรง

นายจำรัส ทวาเรศ
นักการภารโรง

นายธรรมรักษ์ สาธราลัย
นักการภารโรง

นางสาวนวลศรี ไชยยาง
นักการภารโรง

นางมาลี นัดหมาย
นักการภารโรง

นายนพดล อภิบาลศรี
นักการภารโรง

นางเฮนาห์ เสียงเพราะ
นักการภารโรง