เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรี ศรีเฉลียว
เจ้าหน้าที่ธุระการ

นายเศรษฐวุฒิ สาระจิตต์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป