กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธิดา หาดอ้าน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรรถพล ศรีสถานนท์

นางสาวกิตติยา บุญเผย
พนักงานราชการ

นายกลินท์ ภานุมนต์วาวี
ครูผู้ช่วย