กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวธิดา หาดอ้าน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอรรถพล ศรีสถานนท์

นางสาวกิตติยา บุญเผย
พนักงานราชการ

นายกลินท์ ภานุมนต์วาวี
ครู คศ.1