กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธิดา หาดอ้าน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรรถพล ศรีสถานนท์