กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวธิดา หาดอ้าน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอรรถพล ศรีสถานนท์
ครู คศ.2

นายกลินท์ ภานุมนต์วาที
ครู คศ.1

นางสาวกิตติยา บุญเผย
พนักงานราชการ