กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรลภัส พรประสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอชิตา หาดอ้าน
ครู คศ.3

นางสาวพรมาตรา รัตนตะคุ
ครู คศ.3

นางสาวศศิชา มีกูล
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนภา สรรพศรี
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา อนันต์
ครู คศ.2

นายพลาดร วิสมล
ครู คศ.2

นางสาวกัลยา เลี้ยงถนอม
ครู คศ.1

นางสาวจุไรรัตน์ เอมพิทักษ์
ครู คศ.1