กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอชิตา หาดอ้าน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรมาตรา รัตนตะคุ
ครู คศ.3

นางสาวศศิชา มีกูล
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา อนันต์

นางสาวรุ่งนภา สรรพศรี

นางพรลภัส พรประสิทธิ์
ครู คศ.2

นายพลาดร วิสมล
ครู คศ.2

นางสาวกัลยา เลี้ยงถนอม
ครู คศ.1

นางสาวจุไรรัตน์ เอมพิทักษ์
ครูผู้ช่วย