โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท   ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอชิตา หาดอ้าน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรุ่งนภา สรรพศรี

นางสาวปัทมา อนันต์

นางพรลภัส พรประสิทธิ์

นางสาวเกษร ฉิมพาลี

นายพลาดร วิสมล