กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอชิตา หาดอ้าน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรุ่งนภา สรรพศรี

นางสาวปัทมา อนันต์

นางพรลภัส พรประสิทธิ์

นางสาวเกษร ฉิมพาลี

นายพลาดร วิสมล

นางสาวศศิชา มีกูล
ครู คศ.3

นางสาวกัลยา เลี้ยงถนอม