กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐวี เซี่ยวชูศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรภัทรา ศรีจันทร์อินทริ์
ครู คศ.3

นางสาวสุมาศ เตชานันท์
ครู คศ.2

นางสาวมนต์รวี เทียบทอง
ครู คศ.2

นางสาวกิ่งแก้ว นามวงษ์
ครู คศ.1

นายภาณุพงศ์ มูลกำเนิด
ครู คศ.1

นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวรัชฏาภรณ์ นันธิษา
ครู คศ.1

นายกีรติ ประสพพรรังสี
ครู คศ.1

นางสาวกนกพร ทำดี
ครู คศ.1

นางสาวณิชาภัทร์ พรรณขาม
ครูอัตราจ้าง

徐思锦
ครูอัตราจ้าง