คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ภัทรนิษฐ์ ปัทมดิลก(ต้นหลิว)
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.บุศวรรณนา ใจงาม(ฟีน)
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ยุเสาวดี เนตรสุข(น้ำพุ)
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ชนากานต์ สวรรค์หลง(ออม)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพรรดิ์ เมืองเฟือง(เซียน)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมวิชาการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สราญเนตร ทองพรหม์(นุ่น)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ธนัตพร สุดสงวน (ขิง)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ธนภรณ์ บำรุงบ้าน(ปอ)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วรินดา สอาดพงษ์(ตาล)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์สภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วีณัฐชา พุ่มพันธ์(นัชชา)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงินสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุฒิ จินดา(ก้อง)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายการเงินสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ เกลี้ยงโท้(ฟิล์ม)
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชญะ สุขขัง(เกรฟ)
ตำแหน่ง : กรรมการกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงกรต พ่วงศิริ(เอิร์ธ)
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุภาวดี หารจันทร์(ไอซ์)
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1