คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจริยา เรือนใจมั่น
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทธราวดี พิมใจ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายชินวัตร ปั้นกระจ่าง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิลฤดี สุขวารี
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภาพร อยู่ลออ
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรวัฒน์ พุ่มลอยฟ้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ฉิมจินดา
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนลิณี คีรีเขต
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภาพร ฉวนฉิม
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุวดี วิสียา
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก อยู่เล็ก
ตำแหน่ง : ฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐพงษ์ อิ่มสุดใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายคเณศ สุขวิมลาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรพนธ์ สำโรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์เกสร แซ่ตึ๋ง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1