กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวาทิน สิทธิถาวร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสายบัว กิติสรภาคย์
ครู คศ.3

นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์
ครู คศ.2

นางสาวอุดมลักษณ์ ฉวนพยัคฆ์
ครู คศ.1

นางสาวปนัดดา ชะนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริภรณ์ สาธราลัย
ครูอัตราจ้าง