โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท   ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฤดี ยิสารคุณ

นางสายบัว กิติสรภาคย์

นายวาทิน สิทธิถาวร
ครู คศ.2

นางสาวอุดมลักษณ์ ฉวนพยัคฆ์

นางสาวหนึ่งหทัย ชัยรัตน์