คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ศิลาอาศน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิมลโสมนันท์
ตำแหน่ง : ตัวแทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายทินวัฒน์ เจียมอุย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพนัส นันทปกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ พัฒนวงศ์สุนทร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิต สินธุนาวา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร วาสิคาม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ แก้วเยื้อง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุณิสา ชพานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรณ์ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอารมณ์ สืบสาววงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัส ประชุมแพทย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย สถิตย์เสถียร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางฤดี ยิสารคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู