กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชบาไพร บัวแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกมลชนก กำเนิดสินธุ์
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทวีคูณ
ครูผู้ช่วย

นางสาววันวิสา ซื่อสมาน
ครูอัตราจ้าง