กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปาริชาต สุทธิวารี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญค้ำ จุลเจือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนภาพร ลี้นาวามงคล

นายภาคิน กุดแถลง

นางสาวชบาไพร บัวแก้ว
ครู คศ.1

นางสุมัฌญาห์ จุลเจือ

นางสาวกมลชนก กำเนิดสินธุ์