กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปาริชาต สุทธิวารี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญค้ำ จุลเจือ
ครู คศ.2

นางนภาพร ลี้นาวามงคล

นายภาคิน กุดแถลง

นางสาวชบาไพร บัวแก้ว

นางสุมัฌญาห์ จุลเจือ