โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท   ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปาริชาต สุทธิวารี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญค้ำ จุลเจือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนภาพร ลี้นาวามงคล

นายภาคิน กุดแถลง

นางสาวชบาไพร บัวแก้ว

นางสุมัฌญาห์ จุลเจือ