กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปาริชาต สุทธิวารี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบุญค้ำ จุลเจือ
ครู คศ.2

นางนภาพร ลี้นาวามงคล
ครู คศ.2

นายภาคิน กุดแถลง
ครู คศ.2

นางสาวกมลชนก กำเนิดสินธุ์
ครู คศ.1

นางสาวชบาไพร บัวแก้ว
ครู คศ.1

นางสุมัฌญาห์ จุลเจือ

นายภาณุพันธุ์ จันทร์ส่องศรี
ครูผู้ช่วย