ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)
มูลนิธิชัยพัฒนา
We love King
ฐานที่ 1 สหกรณ์
ฐานที่ 2 ธนาคารโรงเรียน
ฐานที่ 3 แยกขยะ
ฐานที่ 4 ห้องสมุด
ฐานที่ 5 ทักษะอาชีพ
ฐานที่ 6 STEM
ฐานที่ 7 ภาษาไทย
ฐานที่ 8 Word of the day
ฐานที่ 9 สังคมศึกษา