ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ เรื่องเล่าขานตำนานเขาสมิง ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นางสาวณัฐชนิกา เยยะพันธ์
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:45   อ่าน 477 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ร้องสู้ฝัน ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นางสาวพรชิตา ใจทอง
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:44   อ่าน 416 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานสะเต็มศึกษา (ป๊้มน้ำเคลื่อนที่อเนกประสงค์) ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นายธนวัฒน์ ทั่งทอง นายพชร ถำอุทก และนางสาวอังคณา ทรัพย์อล่ำ
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:43   อ่าน 473 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานระบบบ้านอัจฉริยะ Easy Smart Home ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงดวงกมล ธัญญาวัฒนา เด็กหญิงลภัสรดา แตงมั่นคง และเด็กหญิงสุทธิดา สุธารัตน์
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:43   อ่าน 1675 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เครื่องกวนยาง 2 in 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:35   อ่าน 418 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นายธนวัฒน์ ทั่งทอง
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:34   อ่าน 422 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กรองกานท์สืบสานทำนองเสนาะ ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นางสาวพัชราภรณ์ ประมวล
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:34   อ่าน 397 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Bike For My Life ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นายบูรพา อุปมา
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,09:33   อ่าน 366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสือเล่มเล็ก by เด็กสร้างเรื่อง
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุนิสา เสนานุช
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2562,23:03   อ่าน 565 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศึกษาอัตราส่วนน้ำมะนาวที่ใช้ในการทำขิงดอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวดวงกมล ธัญญาวัฒนา นางสาวโสรยา บุญชู และนายวาทยุทธ ศรีเกษม
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2562,23:03   อ่าน 443 ครั้ง